ایستگاه زبان

خصوصیات افراد به زبان انگلیسی

خصوصیات افراد

ما در بین هزاران نفر زندگی می کنیم. در این میان افرادی با پوست تیره، روشن، بور، بداخلاق، لاغر و چاق و … وجود دارد که هر کدام خوصصیات منحصر به فردی دارند. در این جا می خواهیم درباره چگونگی بیان خصوصیات افراد در زبان انگلیسی صحبت کنیم.

خصوصیات افراد شامل ویژگی های ظاهری و شخصیتی است. در جهان بی مرز کنونی، مهارت توصیف کردن خود یا دیگران بسیار الزامیست. چراکه در بسیاری از مواقع مجبور به ثبت نام در سایتی انگلیسی زبان هستید. اینجاست که علاوه بر یادگیری زبان انگلیسی و همچنین تقویت مهارت رایتینگ باید نکاتی برای معرفی خود را بدانید.

 

 

    ویژگی های فیزیکی    

ویژگی های فیزیکی هر فرد جز جدا ناپذیری از شخصیت فرد است به طوریکه اولین چیزی که هر فردی در اولین ملاقات می بیند و ارزیابی می کند ویژگی های فیزیکی است. در اینجا لیستی از خصوصیات فیزیکی افراد در زبان انگلیسی آورده شده است.

tall بلند young جوان
short کوتاه middle-aged میانسال
slim باریک اندام bald کچل
thin لاغر bald-headed بی مو
fat چاق beard ریش
obese چاقی مفرط moustache سبیل
well-built قوی هیکل long hair موی بلند
overweight چاق short hair موی کوتاه
medium height متوسط straight hair موی صاف
well-dressed خوش پوش curly hair موی فر
smart باهوش fair-haired موی روشن
scruffy ژولیده blond-haired یا blonde-haired موی بلوند
good-looking خوش تیپ brown-haired موی قهوه ای
attractive جذاب dark-haired موی تیره
beautifule زیبا ginger-haired موی قرمز نارنجی
pretty قشنگ blonde بلوند
handsome خوش قیافه brunette موی قهوه ای تیره
ugly زشت redhead موی قرمز
old پیر

 

 

     ویژگی های احساسی     

احساسات جز بارزترین خصوصیات افراد است. یعنی افراد با بیان احساسات خود شخصیتشان را نشان می دهند. در اینجا لغات مهم و ضروری برای بیان خصوصیات افراد در زبان انگلیسی گردآوری شده است.

confident مطمئن adventurous ماجراجو
sensitive حساس shy خجالتی
calm آرام introverted درونگرا
hot-headed عجول extroverted برونگرا
impulsive هوسی easy-going خودمانی
cheerful خوشرو rude پررو
generous بخشنده bad-mannered بی نزاکت
kind مهربان impolite بی ادب
mean خشن emotional احساساتی
crazy دیوانه polite مودب
sensible معقول funny بامزه
serious جدی witty شوخ
honest راستگو boring کسل کننده
dishonest متقلب patient صبور
good -humoured خوش خلق impatient ناشکیبا
bad-tempered بدخو sophisticated فرهیخته
moody دمدمی crude خام
hard-working سخت کوش cheeky پر رو
lazy تنبل friendly دوستانه
clever باهوش unfriendly غیر دوستانه
intelligent باهوش conceited خود پسند
unintelligent کم هوش modest فروتن
arrogant متکبر brave شجاع
snobbish پر افاده cowardly ترسو
happy خوشحال absent-minded حواس پرت
unhappy غمگین talented با استعداد
stupid احمق obedient فرمانبردار
outgoing خوش برخورد disobedient سرکش
cautious محتاط principled پای بند اصول
unscrupulous بی مرام corrupt فاسد

 

       احساسات       

happy خوشحال enthusiastic مشتاق
sad غمگین relaxed آسوده
miserable بدبخت stressed مضطرب
worried نگران anxious عصبی
depressed افسرده tired خسته
excited هیجان زده weary بیزار
bored بی حوصله exhausted از پای درآمده
fed up به ستوه آمده annoyed آزرده
pleased خوشوقت angry عصبانی
delighted حظ کرده furious خشمگین
surprised غافلگیر livid کوفته
astonished شگفت زده disgusted متنفر
disappointed ناامید

 

     جملات کاربردی درباره شخصیت     

یکی از روش یادگیری زبان انگلیسی جمله بندی است. یعنی مهارت اینکه لغات را چگونه در جملات استفاده کنیم. این جا جملات کاربردی جهت بیان خصوصیات افراد در زبان انگلیسی نوشته شده است.

نسبتاً اجتماعی است. .He‘s quite sociable
 نسبتاً گوشه گیر است. .He’s rather unsociable
 من مهربان و صمیمی هستم. .I’m kind and friendly
 خودم را مهربان و صمیمی می دانم. .I consider myself kind and friendly
 او راستگو(درستکار)/ نادرست است. .He’s honest/ dishonest
 او آرام/ عصبی است. .He’s calm/nervy
 او اجتماعی(زود جوش) / گوشه گیر(دیر جوش) است. .He’s sociable/unsociable
 او خوش اخلاق/ بد اخلاق است. .He’s good-tempered/bad-tempered
 او صمیمی(خوش برخورد) است/ او چندان صمیمی نیست. .He’s friendly/ rather unfriendly
 او خنده رو/افسرده است. .He’s cheerful/depressed
 او پر حرف/ کم حرف است. .He’s talkative/quiet
 او خوش صحبت/ کسل کننده است. .He’s entertaining/boring
 او خجالتی/پررو است. .He’s shy/ cheeky
 او مودب/ بی ادب است. .He’s polite/impolite
 او متین(باوقار) جلف/سطح پایین است. .He’s calm/composed/ self-possessed cheap/ low-class
 او مودب/ بی ادب است. He’s polite/ impolite (rude)
 او قابل اعتماد/ غیر قابل اعتماد است. .He’s reliable/unreliable
 او باهوش/ کودن است. .He’s smart (clever, intelligent)/stupid
 او پر کار/ تنبل است. .He’s hard- working/ lazy
 او صبور / عجول است. .He’s patient/ impatient
 او فعال/ کم تحرک است. .He’s active/ inactive
 او عاطفی/ غیر عاطفی است. He’s emotional/ unemotional (cool)
 او آگاه (معقول)/ ناآگاه است. .He’s sensible/ insensible
 او خوش بین/ بدبین است. .He’s optimistic /pessimistic
 او شجاع(با شهامت)/ بزدل است. He’s brave(courageous)/chicken-hearted(a coward)
 او جدی/ بی خیال است. .He’s serious/ easygoing
او سخاوتمند/ خسیس است. .He’s generous/ mean
 او صرفه جو/ ولخرج است. .He’s economical/extravagant
 او با تدبیر/ بی تدبیر است. .He’s tactful/tactless
 او دارای اعتماد به نفس/ فاقد اعتماد به نفس(متزلزل) است. .He’s self-confident/ insecure
 او مهربان/ نامهربان است. .He’s kind/ unkind
 او متواضع/ متکبر است. .He’s down- to-earth (humble)/arrogant
 او عاقل/ ابله است. He’s wise/ a fool (foolish)
 او قاطع/ بی اراده است. .He’s decisive/ indecisive
 او روشنفکر/امّل است. .He’s intellectual/ fanatic
 او مسئول/ غیر مسئول است. .He’s responsible/irresponsible
 او خلاق/ فاقد خلاقیت است. .He’s creative/unimaginative
 او خود خواه نیست/ خود خواه است. .He’s unselfish/ selfish
 او آزاد اندیش/ کوته فکر است. .He’s broad-minded/ narrow- minded
 او با سلیقه/ شلخته است. He’s tidy(neat)/ messy(untidy)
 او حس همکاری دارد/ حس همکاری ندارد. .He’s cooperative/uncooperative
 او با ملاحظه/ بی ملاحظه است. .He’s considerate/inconsiderate
او قابل انعطاف/ لجباز است. .He’s flexible/stubborn
 او یک آقای به تمام معنی است. .He’s a real gentleman
 او یک خانم به تمام معنی است. .She’s a real lady
 او با نشاط و پر انرژی است. .He’s lively and energetic
 او مبتکر و خلاق است. .He’s innovative and creative
 او متفکر و آزاد اندیش است. .He’s thoughtful and open-minded
 او خود ساخته و متکی به نفس است. .He’s self- made and independent
 او با سواد و با مطالعه است. .He’s knowledgeable and well- read
 او با شخصیت و قابل احترام است. .He’s dignified and respectable
 او سخاوتمند و مهمان نواز است. .He’s generous and hospitable
 او سخت کوش و درس خوان است. .He’s hard-working and studious
 او متظاهر است. He’s showy (a show-off)
 او خسیس است. He’s stingy (a miser)
 او حسود است. .He’s jealous
 او دو رو است. .He’s two-faced
 او حساس است. He’s sensitive (touchy)
 او احساساتی است. .He’s sentimental
 او لوس است. .He’s spoiled
 او کنجکاو(فضول) است. (.He’s curious (nosy/nosey
 او زود از کوره در می رود. .He’s quick-tempered./he loses his temper quickly
 همیشه پشت سر(من ) حرف می زند. .He’s always talking behind (my) back
 او اعتماد به نفس ندارد. .He lacks self-confidence
 نسبت به انتقاد حساسیت دارد. .He’s rather sensitive to criticism
هرگز غیبت نمی کند. .He never backbites
 همیشه سر به سر دوستانش می گذارد. .He always teases his friends
 معمولا با دیگران قاطی نمی شود. .He doesn’t usually mix with others

 

    مکالمه شماره یک     

A: My brother’s name is Gi-woo.

Aاسم برادرم جی – وو است.

B: What’s he like?

B: او چطور شخصی (آدمی) است؟

A: Well, he’s very hardworking. He’s 26, and he’s an accountant. He works late every day.

A: خب، او خیلی سخت کوش است. 26 ساله و یک حسابدار است. هر روز تا دیروقت کار می کند.

    مکالمه شماره دو     

Waiter: Good evening. Can I help you?

گارسون: صبح بخیر. می تونم کمک تون کنم؟

Mrs. Gray: Yes, thank you. Is Ken Gray here? He’s my husband.

خانم گری: بله ممنون میشم. آیا کن گری اینجاست؟

Waiter: Mr. Gray? I don’t know. What does he look like?

گارسون: آقای گری؟ نمی دانم. او چه شکلی است؟

Mrs. Gray: He’s tall, thin, and has black hair. And he has glasses.

خانم گری: او قدبلند است و موهای سیاه دارد. عینک می زند.

Waiter: Does he have a mustache?

گارسون: آیا سبیل دارد؟

Mrs. Gray: Yes, he does.

خانم گری: بله، سبیل دارد.

Waiter: I think he’s over there.

گارسون: فکر کنم آنجا باشد.

Mrs. Gray: No, that’s not my husband! My husband has short hair.

خانم گری: نه، او شوهر من نیست! شوهر من موهای کوتاهی دارد.

 

 

ایستگاه زبان سعی کرده با جمع آوری جامع و کامل درباره ی شخصیت و ویژگی های فردی و یادگیری صحیح و کامل آن به شما، کمک کوچکی در پیشرفت شما در یادگیری زبان انگلیسی به شما داشته باشد.

 

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*