ایستگاه زبان

ایستگاه زبان

مصاحبه کاری به انگلیسی

مکالمات مربوط به کار و استخدام

در مسیر شغلی‌ مان گاهی نیاز پیدا می‌کنیم خودمان را به زبان انگلیسی معرفی کنیم؛ و مکالمات مربوط به کار…