ایستگاه زبان

مکالمات انگلیسی در فرودگاه

مکالمات انگلیسی در فرودگاه

مکالمات انگلیسی در فرودگاه

پرواز از ابتدا رویای بشریت بوده و هست . هر فردی هم در دنیا یکبار با هواپیما مسافرت کرده است..…