ایستگاه زبان

مکالمات مربوط به کار و استخدام

مکالمات انگلیسی مربوط به خرید

مکالمات انگلیسی مربوط به خرید

یکی از مهیج ترین بخش های مسافرت خرید است. اما مشکل واقعی زمانیست که مکالمات انگلیسی مربوط به خرید را…
مصاحبه کاری به انگلیسی

مکالمات مربوط به کار و استخدام

در مسیر شغلی‌ مان گاهی نیاز پیدا می‌کنیم خودمان را به زبان انگلیسی معرفی کنیم؛ و مکالمات مربوط به کار…