ایستگاه زبان

مکالمه درباره ملیت

Conversation about nationality

مکالمه درباره ملیت

مکالمه درباره ملیت یعنی چه؟ اصلا ملیت هر فرد یعنی چه؟ برای چه ملیت افراد برایمان مهم است؟ این ها…