ایستگاه زبان

نحوه خداحافظی در زبان انگلیسی

نحوه خداحافظی در زبان انگلیسی

نحوه خداحافظی در زبان انگلیسی

همان‌طور که در زبان فارسی  هنگام خداحافظی از عباراتی مانند «می‌بینمت» یا «بدرود» استفاده می‌کنیم، در  زبان انگلیسی به جز کلمه…