ایستگاه زبان

آزمون تعیین سطح مقدماتی

0%

They're from Mexico
....names are Laura and Maya

صحیح غلط !

Where's Lisa?
....'s late

صحیح غلط !

Tokyo is .... capital of Japan

صحیح غلط !

They're in the ..... near the door

صحیح غلط !

Lena's in the street near the .....

صحیح غلط !

?When do you study

صحیح غلط !

I’m 18 and my brother is 20, so he’s ...... me

صحیح غلط !

Carl’s very ....... . He’s never late, and he never forgets to do things

صحیح غلط !

Jan ....... her arm on a hot iron

صحیح غلط !

Tomorrow’s a holiday, so we ....... go to work

صحیح غلط !

I usually ....... swimming at least once a week.

صحیح غلط !

My friend Siena ........ to Russia last year

صحیح غلط !

She was so upset that she burst ....... tears

صحیح غلط !

?Where did you go ....... holiday last year

صحیح غلط !

.I can’t ....... your hair, because I haven’t got any scissors

صحیح غلط !

When I first moved to Hong Kong, life in a different country was very strange, but now I’m used ........ here

صحیح غلط !

.There ....... milk in the fridge

صحیح غلط !

......... feeling OK? You don’t look very well

صحیح غلط !

........Photographers and designers need to be very

صحیح غلط !

......Are you ready to order? Not yet – I’m still looking at the

صحیح غلط !

آزمون تعیین سطح مقدماتی
خیلی ضعیف: سطح شما low Elementary میباشد یعنی مرحله اولیه مقدماتی.
ضعیف:سطح شما High Elementary میباشد یعنی مرحله پایانی مقدماتی
متوسط:سطح شما Low Pre-Intermediate میباشد یعنی مرحله اولیه قبل متوسطه
خوب:سطح شما High Pre-Intermediate میباشد یعنی مرحله پایانی قبل متوسطه.
عالی:سطح شما Intermediate میباشد یعنی مرحله متوسطه

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.

*
*