ایستگاه زبان

تلفظ انگلیسی

تلفظ انگلیسی

چگونه تلفظ انگلیسی را یاد بگیریم ؟

در  آموزش زبان انگلیسی آواهایی وجود دارند که لزوما در زبان فارسی پیدا نمی‌شوند (و بالاعکس). از طرف دیگر هم…