ایستگاه زبان

گفتن سن به انگلیسی

معرفی خود به زبان انگلیسی

معرفی خود به زبان انگلیسی

معرفی خود به زبان انگلیسی یکی از بدیهی ترین مواردی است که نیاز به گفتن دارید. مهم نیست در حال…