ایستگاه زبان

یادگیری

تاثیر یادگیری زبان دوم بر مغز انسان

تاثیر یادگیری زبان دوم بر مغز انسان

تاثیر یادگیری زبان دوم بر مغز انسان یر هیچکسی پوشیده نیست .تحقیقات نشان داده است کسانی که یک زبان دیگر…
انواع هوش

انواع هوش

نظریه هوش های چندگانه را گاردنر برای اولین بار ارائه داد به عقیده او انسان ها دارای انواع مختلفی از…